Nowy wnuczek

Odnowiona baza notatek i innych materiałów

Basics of Programming

Podstawy Programowania

Developer Environment

Środowisko Programisty

Linear Algebra with Geomtery

Algebra Liniowa z Geometrią

Logic and Set Theory

Logika i Teoria Mnogości

Network Technologies

Technologie Sieciowe

Philosophy

Filozofia

Social and Professional Problems of Information Technology

Problemy Społeczne i Zawodowe Informatyki

Architecture of Computer Systems

Architektura Systemów Komputerowych

Database and Information Management

Bazy Danych i Zarządzanie Informacją

Discrete Mathematics

Matematyka Dyskretna

Legal Issues of Intellectual Property Protection

ZPOWI

Mathematical Analysis

Analiza Matematyczna

Object-Oriented Programming

Programowanie Obiektowe

Operating Systems

Systemy Operacyjne

Algorithms and Data Structures I

Algorytmy i Struktury Danych I

Economy

Ekonomia

Embedded Systems

Systemy Wbudoowane

Introduction to the Theory of Computability

Wstęp do Teorii Obliczalności

Probabilistic and Statistical Methods

Metody Probabilistyczne i Statystyczne

Programming Rogue-like Games

Programowanie Gier Rogue-like

Programming in LabView

Programowanie w LabView

Introduction to Artificial Intelligence Systems

Wstęp do Systemów Sztucznej Inteligencji

Parallel Programming of Multi-Process Architectures

PRAW

Programming Languages and Paradigms

Języki i Paradygmaty Programowania

Programming in Rust

Programowanie w Języku Rust

Programming in Python

Programowanie w Języku Python

Software Engineering

Inżynieria Oprogramowania

English Language

Język Angielski